Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie  Przyjaciół Biskupic , zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Biskupice w Gminie Biskupice, powiat wielicki.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Biskupice i województwa małopolskiego.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie może  współpracować  z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także własnego znaku graficznego.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i metody działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju społeczności Wsi Biskupice inicjowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach oraz inspirowanie, stymulowanie i wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:

 • Promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji, walorów środowiska i atrakcji,
 • Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,
 • Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej,
 • Promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz wychowania przez sport,
 • Działania na rzecz rozwoju turystyki,
 • Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • Działalności charytatywne i dobroczynności,
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym uczenia się przez całe życie,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej, edukacji globalnej, rozwojowej i międzykulturowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
 • Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 • Współpracę z organizacjami administracji publicznej, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją oraz kierowanie do nich postulatów,
 • Współpracę z partnerskimi organizacjami i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą,
 • Działalność wydawniczą wystawienniczą i prasową,
 • Organizowanie szkoleń, kursów i konferencji,
 • Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,
 • Organizowanie turystyki przyjazdowej i wyjazdowej,
 • Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom,
 • Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
 • Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
 • Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej na wszystkich dostępnych nośnikach przekazu,
 • Podejmowanie działalności gospodarczej na rzecz realizacji celów statutowych,
 • Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pod warunkiem, że  dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być przekazywany do podziału pomiędzy jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Członkostwo w Stowarzyszeniu może być:

 • zwyczajne,
 • wspierające,
 • honorowe.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendacje trzech członków Stowarzyszenia.

Decyzję o przyjęciu  nowych członków podejmuje  Zarząd;  uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym można zostać  po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wnosi  wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia zostaje  się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków;  na wniosek Zarządu  albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia.
 • Udziału w zebraniach,  prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej  oraz  wszelkich inicjatywach, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
 • Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.
 • Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Regularnego opłacania składek.

§15

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia; poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są zwolnienia z opłacania składek członkowskich.

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu  ustaje na skutek:

 • Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce Zarządu.
 • Wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia oraz ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 • Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 • Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 • Nie opłacenia składki członkowskiej do końca I kwartału danego roku kalendarzowego.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Do chwili rozpatrzenia odwołania prawa członkowskie ulegają zawieszeniu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej kwestii jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

§18

 • Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 • W sytuacji, kiedy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, poprzez głosowanie i wybór kolejnej osoby na dane stanowisko. W trakcie jednej kadencji opuszcza się kooptację najwyżej 1/3 składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ⅓ członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków; chyba że w innym miejscu Statutu zapis stanowi inaczej.

§20

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

Walne Zebranie Członków

§21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze; zawiadamiając członków w sposób zwyczajowy, pocztą oraz z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • Uchwalanie zmian w statucie
 • Wybór i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 • Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
 • Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

§23

Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i przyjmowanymi rocznymi planami działania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd składa się 5 osób: prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza; wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub co najmniej trzech innych członków Zarządu łącznie.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

 • Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przyjmowanych rocznych planów działania,
 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • Zwoływanie Walnego Zebrania,
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • Zgłaszanie Walnemu Zebraniu Członków kandydatur do członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu.

 

Komisja Rewizyjna

§25

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowa pozostałych jej członków.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 • Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 • Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 • Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§27

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki oraz inne środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty, dywidendy,
 • dochody z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

Wysokość składki członkowskiej na rok następny ustala Zarząd w IV kwartale roku i ogłasza Członkom Stowarzyszenia nie później niż do 31grudnia kończącego się roku kalendarzowego.

§28

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania lub obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagany jest podpis dwóch osób spośród czterech upoważnionych: prezesa, dwóch wiceprezesów i skarbnika.

Do zawierania konkretnych umów i reprezentowania Stowarzyszenia na ich podstawie Zarząd może udzielać pełnomocnictw.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Skarbnik.

Oświadczenia w sprawach finansowych lub majątkowych muszą być składane na piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej ⅓ członków uprawnionych do głosowania.

§29

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Podejmuj ąc uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie pięciu członków Stowarzyszenia, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§30

Statut Stowarzyszenia lub wprowadzane w nim zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego

 

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach

- Ustawa z dn. 2 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie